Đây là phần thứ hai trong series gồm 3 phần. Trong phần này tôi sẽ cùng bạn xây dựng code xHTML của trang web. Chúng ta sẽ bắt đầu từ dòng code đầu tiên. Bạn có thể download file html của tutorial này về tham khảo thêm cho rõ ràng. Nhớ là đọc file ReadMe.txt