CSS Selectors là một khái niệm hết sức quan trọng trong CSS. Những property của CSS nếu bạn có quên hoặc không biết thì có thể google là ra. Nhưng nếu bạn không nắm rõ khái niệm về CSS Selectors thì giống như bạn đi đường mà không biết đường vậy. Nếu không biết đường rất có thể bạn quẹo nhầm đường, đi sai địa chỉ hoặc thậm chí còn không tới đích. Còn nếu không rõ về khái niệm CSS Selectors thì bạn sẽ không hướng tới đối tượng mà mình muốn được, code CSS không như ý muốn, lạm dụng Class và ID, code CSS khó hiểu và phức tạp …

Trong Video tutorial này tôi sẽ chỉ ra những khái niệm cơ bản nhất của CSS Selectors. Tuy video chưa thể bao quát hết tất cả các CSS Selectors, nhưng tôi cũng đã cố gắng chọn ra những Selectors quan trọng nhất và hay được sử dụng nhất.


Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn đến những Selector như sau:

 • Khái niệm về quan hệ “gia đình” trong CSS
 • Universal selector
 • Type selectors
 • Class selectors
 • ID selectors
 • Giống và khác nhau giữa Class và ID
 • Descendant selectors
 • Child selectors
 • Universal selectors
 • Adjacent sibling selectors
 • Attribute selectors
 • Pseudo-classes