Để tiếp tục loạt bài tạo WordPress theme, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm nốt những gì còn sót lại ở Video trước và sau đó tách giao diện ra làm các file riêng biệt. Chúng ta cũng sẽ học cách tạo Sidebar sao cho nó Widget Ready trong WordPress và cách tạo thumbnail cho bài viết như bạn thấy trên izwebz.com

Trong bài này bạn sẽ làm quen với một số template tags khác của WordPress như get_header(), get_footer() và get_sidebar. Bạn cũng nên nhớ rằng đây là PHP function của WordPress và bạn không thể gọi với bất cứ file nào tùy thích. Nếu bạn muốn gọi file khác ngoài những file trên, bạn phải sử dụng lệnh include