Trong video tutorial lần này chúng ta sẽ học cách tạo ra một Mailing List bằng PHP và MySQL. Bạn sẽ học được cách tạo bảng trong SQL Console, liên kết với CSDL bằng PHP và thực hiện một phần của CRUD (Create Read Update Delete).

Những chức năng cơ bản mà chúng ta sẽ làm là kiểm tra email có hợp lệ, chèn email và tên của người dùng vào CSDL, truy xuất CSDL để xác định email có tồn tại trong CSDL hay không và xóa email nếu người dùng yêu cầu. Cuối cùng sẽ là chức năng gửi email đến tất cả người đăng ký trong danh sách.

Chú ý: Đây chỉ là bài để bạn thực hành với PHP và MySQL và không nên sử dụng trong Project thật vì những lý do bảo mật.

Download định dạng .mp4 chất lượng cao:Phần 1, Phần 2, Phần 3

Phần 1: Đăng ký email vào CSDL
Phần 2: Xóa email, tái cơ cấu mã
Phần 3: Gửi email đến danh sách trong CSDL
Logic của đoạn mã bằng hình
exhibit