Login form là thành phần bạn gặp hàng ngày và hầu hết ai trong số chúng ta cũng đã từng sử dụng qua. Trong bài này chúng ta sẽ học cách tạo một login form từ vạch xuất phát.

Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo bảng trong CSDL, dùng PHP để kết nối với CSDL, kiểm tra thông tin nhập vào với CSDL, truy xuất CSDL, dùng $_SESSION để lưu trạng thái của người dùng và cuối cùng là tạo trang logout.

Download src code

#Phần 1: Tạo bảng và viết mã PHP

#Phần 2: Tạo trang Logout và thêm jQuery