Hôm nay có bạn email hỏi tôi cách cấu hình cho Permalink của WordPress làm việc trên localhost. Tôi nghĩ bài này có thể sẽ có nhiều người quan tâm nên trả lời bạn đó bằng một tutorial chi tiết hơn là bằng email.

Nếu những ai chưa biết về Permalink thì nó là dạng Rewrite cấu trúc link của WordPress. Thường thì ở mặc định mỗi bài post có dạng link url rất không thân thiện với người đọc và công cụ tìm kiếm như: http://www.izwebz.com/?1234. Nhưng bạn có thể cấu hình lại Permalink cho nó hiển thị với cách thân thiện hơn.

Để cấu hình lại Permalink bạn vào Setttings > Permalink và thiết lập như thông số sau:

permalink wordpress

Trong bài này tôi sử dụng Custom Setting, theo ý kiến riêng của tôi thì cách này được nhiều người sử dụng nhất vì nó đưa ra cấu trúc rất đẹp. Nhưng nếu bạn chạy thử WordPress trên localhost có thể nó bị lỗi Not Found 404, bởi vì Localhost thường không bật mod_rewrite hoặc AllowOverride được mặc định là không có. Để khắc phục bạn làm theo các bước sau.

Nếu bạn sử dụng WAMP thì bạn vào thư mục sau: C:wampbinapacheApache2.2.11conf và mở file httpd.conf bằng trình text editor bất kỳ. Nhấn Ctrl-F và tìm đoạn code sau:

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Bỏ dấu # đằng trước đi, khỉ bỏ dấu # là bạn activate chức năng này.

Sau đó tìm tiếp đoạn chữ sau

# Controls who can get stuff from this server.

Và kiểm tra xem đoạn AllowOverride All không có dấu # đằng trước

 # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # Options FileInfo AuthConfig Limit # AllowOverride All # # Controls who can get stuff from this server. # Order allow,deny Allow from all

Restart lại server và kiểm tra thử cấu trúc permalink của bạn.