Plugin này ra đời với mục đích giúp người sử dụng có nhiều sự lựa chọn font chữ hiển thị cho tiêu đề bài viết. Plugin với trang cấu hình đơn giản cho việc chọn font chữ, chọn font size, chọn màu chữ, màu nền mặc định cho file ảnh xuất ra. Đây cũng là một ví dụ đơn giản về viết plugin trong wp

Cách sử dụng:

  • Cài đặt và kích hoạt plugin bình thường như những plugin khác.
  • Trong trang admin, chọn Themes/Giao diện chọn Title Image và thiết lập cấu hình mặc định cho file ảnh xuất ra.
  • Nếu muốn xuất ra hình ảnh chỗ nào thì ta đặt function sau ở chỗ phù hợp:
if (function_exists('title_image'))
title_image('Plugin chuyển tiêu đề bài viết sang ảnh');
else
echo "Plugin chuyển tiêu đề bài viết sang ảnh";
  • Nếu muốn plugin trả về địa chỉ hình ảnh ta gọi function với tham số như sau:
$src = title_image('Plugin chuyển tiêu đề bài viết sang ảnh', false);
  • Cài đặt thêm font mới bằng cách upload file font vào thư mục plugins/title-image/fonts (sẽ hỗ trợ chức năng upload sau ;)) .

Giải thích tham số:

title_image($title, $echo = true, $size = 0, $textcolor = '',

$bgcolor = '', $font_name = '')

$title (string): chuỗi cần xuất ra file ảnh.

$echo (true/false): có xuất ra tag img hay không? true: xuất ra tag img, false: trả về địa chỉ file ảnh.

$size (int): kích thước font chữ.

$textcolor (string): mã màu cho chữ vd: ‘000000’.

$bgcolor (string): mã màu nền cho file hình ảnh vd: ‘ffffff’.

$font_name (string): tên đầy đủ font chữ vd: verdana.ttf

Chú ý:

  • Plugin sẽ lưu cache các file hình ảnh tại thư mục plugins/title-image/temp nhằm giúp tải trang nhanh hơn.
  • Nên cấp quyền cho thư mục temp với mã cmod: 755

Link download:  http://www.mediafire.com/?ft3d7cik2h62ynx